Приоритети за община Раковски

Като водач на листата на "ПП-ДБ" за община Раковски ще работя за следните приоритети:

I. Повече работни места и по-високи доходи

1. Променяме подхода си към инвеститорите. Общината трябва да бъде активната страна, да отиде при водещи работодатели в страната и да презентира града ни по-най- добрия начин.

2. Активно участие на представители на общината на международни и национални събития.

3. Създаване на конкурентна среда за разкриване на работни места с висока добавена стойност и ръст на доходите, който да изпреварва средния 3а страната.

4. Създаване на консултативен съвет по икономическо развитие към кмета и провеждане на регулярни срещи с местния бизнес.

5. Преглед, анализ, класифициране на общински имоти, които проактивно да се предлагат на инвеститори. Преглед и подобряването на комуникациите към терените.

6. Развиване на туризма в общината чрез промотиране на мултиетническото население в Община Раковски и град Раковски, като католически център в България, католическите църкви, история, обичаи, традиции и храни. Промотиране също и на Белозем, като европейско селище на белия щъркел.

II. По-добро качество на живот и жизнена среда

1. Възстановяване, обновяване и изграждане на стратегически обекти в Община Раковски

1.1. Подобряване на капацитета на администрацията за подготвяне и подаване на проекти по всички налични програми за привличане на национално и европейско финансиране за ключови за развитието на Общината проекти.

1.2. Облагородяване на зелените площи и създаване на нови алеи в парка, обособяване на зона с въжен парк с препятствия и други активности.

1.3. Създаване и възстановяване на съществуващи места за културни и социални събития в града и околните населени места.

1.4. Поддържане на въжения мост над река Марица до с. Чалъкови.

1.5. Изграждане на закрит плувен басейн и приемането на програма за безплатни тренировки по плуване за ученици.

1.6. Изграждане на общински туристически-информационен център.

2. Подобряване на инфраструктурата

2.1. Въвеждане на принцип за разпределяне на капиталови инвестиции между града и селата на база население и площ на улична мрежа.

2.2 Приемане на програма за основен и текущ ремонт в града в размер на 60% от капиталовите разходи на Общината.

2.3. Приемане на програма за основен и текущ ремонт в селата в размер на 40% от капиталовите разходи на Общината.

2.4. Реконструкция на съществуващите детски и спортни площадки и изграждане на нови.

2.5. Приемане на програма за изграждане и реновиране на тротоарите в града.

3. Здравни и социални услуги

3.1. Подпомагане на бизнеса за откриване на нови аптеки в селата и поставянето на вендинг автомати за лекарства.

3.2.  Анализ на потребностите и ефективността на предоставяните социални услуги.

4. Образование, култура и спорт

4.1. Гарантиране на свободен достъп до площадките на училищата извън учебно време с цел осигуряване на допълнителни места за игра.

4.2. Подобряване на материалната база в детските градини и училища за по-добро качество на образованието.

4.3. Анализ на дейността на детските градини и училищата и критериите за прием на деца.

4.4. Анализ на дейността на читалищата и осигуряване на справедливо разпределение на средствата от държавния и общинския бюджет.

4.5. Приемане на програма за подкрепа и стимулиране на дейността на читалищата чрез финансиране от общината на проектен принцип на база ясни и обективни критерии.

4.6. Организиране на ежегоден градски триатлон с участието на родителите и децата от цялата Община.

4.7. Увеличаване на подкрепата към спортните клубове чрез справедливо разпределение на средствата от общинския бюджет.

4.8. Съдействие от страна на общината за организиране на ежегодни фестивали свързани с културни и религиозни празници.

5. Озеленяване, чистота, управление на отпадъците

5.1.   Ревизия и анализ на действащия договор за сметосъбиране и сметоизвозване.

5.2. Цялостен анализ на управлението на отпадъците, включително сепариране, компостиране и инсталация за обработка на строителни отпадъци.

5.3. Кампании за засаждане на дървета в цялата Община.

5.4. Възстановяване, подмяна и монтаж на нови пейки и кошчета за боклук.

5.5. Редовен преглед и почистване на съществуващите шахти с цел ограничаване наводненията на града и щетите от тях.

5.6. Поддържане на коритата на р. Стряма и р. Сребра в населените места.

5.7. Нов подход при поддържането на гробищните паркове. Поддържане на алеите, възстановяване и изграждане на нови чешми.

6. Транспорт, паркиране, пътна безопасност, обществен ред и сигурност

6.1. Създаване на общинска фирма за градски транспорт, както и транспортната схема и разписание за по-удобен градски и междуградски транспорт.

6.2. Осигуряване на ежедневна достъпност на всяко село до общинския център.

6.3. Преглед на състоянието на съществуващите вертикална и хоризонтална маркировка.

6.4. Подобряване на система за видеонаблюдение за опазване на обществения ред и сигурност във всички населени места.

III. Прозрачна и ефективна администрация

  1. Изграждане на добре платена и ефективна администрация. Край на приятелските и/или партийните назначения.
  2. Засилване на експертния потенциал за разработване и защитаване на проекти.
  3. Преглед на структурата на общината и оптимизиране на отделите и процесите.
  4. Подобряване на управлението на общинската собственост.
  5. Преглед и контрол на всички договори за наем на общинска собственост.
  6. Публичност в работата на Общинския съвет – възобновяване на видео излъчванията и публикуване на поименни гласувания на електронната страница на Общината.

За да подкрепите тези приоритети, гласувайте с бюлетина номер бюлетина номер 66 

Сподели в: