проф. Стефан Барудов, ректор на Технически университет Варна

Препоръка на Андрей Кръстев от Стефан Барудов

ПРЕПОРЪКА
на Андрей Димов Кръстев

Технически  Университет – Варна е най-голямото  Висше техническо  училище  извън столицата. През своята 57-годишна  история  той се е утвърдил  като водещ  научноизследователски и учебен център подготвящ студенти в областта  на „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“,  „Социални,  стопански   и правни  науки“  и  „Педагогически   науки  в  направление Техника и технологии“. Университетът  е първото в България висше училище с Европейска институционална оценка от Асоциацията на европейските университети  и първия български университет със сертифицирана система за управление на качеството на образованието  и научните изследвания   ISO   9001-2000.

Студентски съвет при ТУ-Варна е основан през 1995г в съответствие  с изискванията  на Закона за висшето образование.  Неговият състав наброява 24 студенти  и докторанти,  които са членове на Общото събрание  на университета.  Членовете  му вземат активно  участие  в управлението  на ТУ­ Варна,  чрез  участието  си  в  Академичния  съвет,  Факултетните  съвети,  Комисиите  по разпределение  на стипендиите  и местата в общежитията.  Студентски  съвет  при ТУ-Варна е един от най-добре работещите съвети в България.

Андрей Кръстев е  избран  от  Студентски  съвет  за  председател на Студентски информационен център през ноември 2000 г.,  а  през ноември 2002 г. е избран за председател на Студентски съвет. Заема поста Председател до дипломирането си през лятото на 2004 г.

Андрей Кръстев отлично познава структурата  на Университета  и правилниците отнасящи  се до правата и задълженията на студентите.  Винаги се е стремял да отстоява правата на студентите пред преподаватели и ръководство, спазвайки академичната етика и морал. Дава най-доброто от себе си като ръководител  на Студентския  съвет, както и в произхождащите  от това задължения.  Бързо и лесно  се адаптира  към всички  промени,  които среща  в работата  си· със студентите  от различни курсове и специалности, породени от различните техни проблеми и потребности.

Андрей Кръстев винаги се е стремял да постига максимален ефект от своята работа, като в същото време е подържал много добър успех в обучението си. Той е отговорен  и организиран,  умее да работи в колектив и да сплотява колективния  дух, показва инициатива и постоянство в работата си.

Андрей Кръстев е комуникативна,  гъвкава и адаптивна  личност,  изпълнява  задълженията  си с ентусиазъм, демонстрира  професионално  поведение и лоялност.

Ректор проф. д-р. инж. Стефан Барудов /подпис/

Препоръка на Андрей Кръстев

Сподели в: